พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พรบ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พรบ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พรบ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พรบ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พรก. ยกเลิก พรก. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พรก. กำหนดหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พรบ. มหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พรก. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พรบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พรบ. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พรบ. มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕  ก.พ. ๕๑) 

พรบ. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ ก.พ. ๕๑) 

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  (๕  ก.พ. ๕๑) 

พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕  ก.พ. ๕๑) 

พรบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (๖  ก.พ. ๕๑) 

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐ ก.พ. ๕๑) 

พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓ มี.ค. ๕๑) 

พรบ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔ มี.ค. ๕๑) 

พรบ. อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ มี.ค. ๕๑) 

พรบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๖ มี.ค. ๕๑) 

พรบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (๗ มี.ค. ๕๑) 

พรบ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  (25 ม.ค. 51) 

พรก. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

พรก. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๐

Advertisements

About kruseri

ครูประถมศึกษา สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร ict ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted on มิถุนายน 7, 2011, in กฎ ระเบียบ พรบ.การศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: