Category Archives: สื่อการเ่รียนการสอน

ใบงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา


ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระหลักสูตร 2551 ชั้น ป.1 – ป.6


ข้อสอบกลุ่มสาระ ภาษาไทย ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ สุขศึกษา พละฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ ศิลปะ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ การงานอาชีพฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ป.1-ป.6

เฉลย ป.1- ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับอนุญาต)
[แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.3 หลักสูตร 2551]

ประกอบด้วย
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   ข้อมูลรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   การค้นหาข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   อุปกรณ์เทคโนโลยีน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   คอมพิวเตอร์น่ารู้

สำหรับการ Unlock File Download นะครับ ตรง Enter Password  ให้ใส่ 02dual

ดาวน์โหลด
credit : AKSORN CHAROEN TAT

แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5)


แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรียนรู้ข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรียนรู้แหล่งข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรียนรู้คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   สร้างงานเอกสารด้วยซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลด

credit : AKSORN CHAROEN TAT

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.