คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ


 

    
    คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ

1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ ที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัว
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผนและกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่ทำให้เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม Read the rest of this entry

สิทธิเด็กUntitled-3large_original_729

อ้างอิงภาพ http://www.l3nr.org/posts/465570
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ

1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)

- สิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิต

- ได้รับโภชการที่ดี

- ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม

- ได้รับการบริการด้านสุขภาพ

- การให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง

- การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู
Read the rest of this entry

ยาเสพติด


                                                 

              อ้างอิงภาพ : http://www.aspacngo.org/uploads/images/drugknowledge.jpg

สิ่งเสพติดหรือ ยาเสพติด ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อ ไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น
Read the rest of this entry

ใบงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา


ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ใบงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระหลักสูตร 2551 ชั้น ป.1 – ป.6


ข้อสอบกลุ่มสาระ ภาษาไทย ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ สุขศึกษา พละฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ ศิลปะ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ การงานอาชีพฯ ป.1-ป.6

ข้อสอบกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ป.1-ป.6

เฉลย ป.1- ป.6

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.